FAMILY GARDENS 2021

31 May 2021

The "Family Gardens" project characterizes the cooperation activities of LDA Zavidovići with partners in Italy since 2014 and continues throughout the years in providing education and assistance to women engaged in agricultural activities, in order to increase production and quality of products for own consumption and sale on a small scale. Food security, sustainability and productivity of family farming are a basic resource for many families in the context of economic stagnation and serious impoverishment of large sections of the population.

The effects of the Covid-19 pandemic have significantly worsened the living conditions of part of the population and further increased the isolation of rural areas, especially by encouraging women, who in many cases have family members abroad, to increase production of vegetables and fruits for their own consumption. In recent years, horticulture and fruit growing on small plots of land have generally increased in rural areas.

Each year, some local communities are selected so that as many people as possible can benefit from these activities. The goal is to improve the quality and productivity of agricultural techniques learned through collective workshops and field visits.

Planned activities are:

 • Educational workshops for women beneficiaries of the project ;
 • Advisory field visits;
 • Procurement of seeds, sieve equipment, fertilizers, etc. ;
 • Workshops for processing and canning of fruits and vegetables;
 • Procurement of stands and organization of promotional events of local production in cooperation with the municipal administration and local associations;
 • Realization of questionnaires and analysis of collected data on migration processes;

The Family Gardens project is supported by the Foundation Intesa Sanpaolo and the Consulta per la Pace Comune di Brescia

PORODIČNE BAŠTE 2021

Projekt „Porodične bašte“ karakteriše aktivnosti saradnje ALD-a Zavidovići sa partnerima u Italiji od 2014. godine i nastavlja se tokom godina u vidu pružanja edukacije i pomoći ženama koje se bave poljoprivrednim aktivnostima, u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda za samopotrošnju i prodaju u malom obimu. Sigurnost hrane, održivost i produktivnost porodičnog poljoprivrednog rada predstavljaju osnovni resurs za mnoge porodice u kontekstu ekonomske stagnacije i ozbiljnog osiromašenja velikih slojeva stanovništva.

Efekti pandemije Covid-19 znatno su pogoršali životne uslove dijela stanovništva i dalje povećali izolaciju ruralnih područja, posebno poticanjem žena, koje u mnogim slučajevima imaju članove porodice u inostranstvu, da povećaju proizvodnju povrća i voća za vlastitu potrošnju. Posljednjih godina vrtlarstvo i voćarstvo na malim zemljišnim površinama općenito su povećani u ruralnim područjima.

Svake godine odabrane su neke lokalne zajednice tako da što veći broj ljudi može imati koristi od ovih aktivnosti. Cilj je poboljšati kvalitet i produktivnost poljoprivrednim tehnikama naučenim kroz kolektivne radionice i posjete na terenu.

Aktivnostima su predviđene

 • Edukativne radionice za žene korisnice projekta
 • Savjetodavne terenske posjete
 • Nabavka sjemena, sitene opreme, đubriva i sl.
 • Radionice za preradu i konzerviranje voća i povrća
 • Nabavka štandova i organizacija promotivnih događaja lokalne proizvodnje u saradnji sa općinskom administracijom i lokalnim udruženjima
 • Realizacija upitnika i analiza prikupljenih podataka o migracijskim procesima

Projekat „Porodične bašte“ je podržan od strane Fonadacije Intesa Sanpaolo i Consulta per la Pace Comune di Brescia.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info