My City-Youth City

My City-Youth City

Projekat je nastao na osnovu „Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018-2023 „ i analize ankete koja je imala za cilj da pokaže potrebe i probleme mladih Zavidovića. Neki od rezultata ankete su pokazali da mladi smatraju da na teritoriju našeg grada ne postoji dovoljan broj edukativnih sadržaja za mlade.

Aktivnostima je predviđen niz različitih edukativnih radionica na teme poput: volontiranje, liderstvo i aktivizam, medijska pismenost, razvoj ličnih i profesionalnih vještina, upravljanje projektnim ciklusom, radionica o kulturno historijskoj baštini.

Pored edukativnih radionica planirano je organizovanje sastanka sa vijećnicima Gradskog vijeća te volonterska akcija u zajednici koju odaberu sami učesnici edukativnih radionica.

Putem ovih aktivnosti mladi će imati priliku da saznaju informacije vezane za njihove mogućnosti uključivanja, angažmana i djelovanja u lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja sopstvenog položaja i okruženja u kojem žive.

Projekat „Moj grad – Grad Mladih“ sufinansiraju Grad Zavidovići i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Agencija lokalne demokratije Zavidovići je realizovala projekat „Moj grad – grad mladih“ koji je imao za cilj da mladima sa područja Zavidovića pruži mogućnost da učestvuju u neformalim edukacijama koje će unaprijediti njihove životne vještine a koje će im koristiti tokom školovanja, zapošljavanju i svakodnevnom životu. Projekat je nastao na osnovu „Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018-2023„ i analize ankete koja je imala za cilj da pokaže potrebe i probleme mladih Zavidovića. Neki od rezultata ankete su pokazali da mladi smatraju da na teritoriju našeg grada ne postoji dovoljan broj edukativnih sadržaja za mlade. U okviru projekta realizovane su sljedeće…

OTVORENO VIJEĆE

28 Dec 2022
U okviru projekta “Moj grad – Grad mladih” organizovali smo događaj pod nazivom „Otvoreno vijeće” koji se održao 27.12.2022.godine. Otvoreno vijeće” je aktivnosti koja ima za cilj da mladim osobama pruži mogućnost da razgovaraju sa vijećnicima gradskog vijeća i tom prilikom predstave svoje potrebe i probleme sa kojima se susreću te se upoznaju sa načinom funkcionisanja Gradskog vijeća i aktivnostima koje provode vijećnici. Mlade osobe, učesnici u projektu, su imale priliku da razgovaraju sa tri vijećnika gradskog vijeća: Ajdinom Polićem, Zahidom Avdićevićem i Harisom Mujanovićem. Tokom razgovora mladi su imali priliku da vijećnicima prenesu probleme sa kojima se susreću, problemima…
TV Smart je pratila realizaciju projetka “Moj grad – grad mladih” te tim povodom sačinila tv prilog o našim aktivnostima. U prilogu možete pogledati kako izgledaju naše aktivnosti i mišljenja učesnika u projekta o provedenim aktivnostima. Projekat „Moj grad – Grad Mladih“ sufinansiraju Grad Zavidovići i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Media

Dana 17. decembra 2022. godine učesnici u projektu “Moj grad – grad mladih” su učestvovali u studijskoj posjeti kulturno-historijskim spomenicima na podrućju Zavidovića i Maglaja. U našoj okolini nalaze se značajni kulturno-historijski spomenici od kojih su neki na listi nacionalnih spomenika BiH koje veliki broj mladih nikada nije posjetio. Posjeta kulturno-historijskim spomenicima je jedna od aktivnosti u okviru projekta “Moj grad – grad mladih” koja je imala za cilj se mladi upoznaju sa kulturno-historijskom baštinom, te da se ukaže na važnost očuvanja baštine, te potakne angažman mladih u njihovoj zaštiti i promociji. Mladi su imali priliku da posjete “Staru džamiju”…
Agencija lokalne demokratije Zavidovići provodi projekat „Moj grad – grad mladih“ kojim želimo mladima sa područja Zavidovića pružiti mogućnost da učestvuju u neformalim edukacijama koje će unaprijediti njihove životne vještine a koje će im koristiti tokom školovanja, zapošljavanju i svakodnevnom životu. Projekat je nastao na osnovu „Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018-2023 „ i analize ankete koja je imala za cilj da pokaže potrebe i probleme mladih Zavidovića. Neki od rezultata ankete su pokazali da mladi smatraju da na teritoriju našeg grada ne postoji dovoljan broj edukativnih sadržaja za mlade. Aktivnostima je predviđen niz različitih edukativnih radionica na teme poput:…
Poštovani/a, Agencija lokalne demokratije provodi projekt "Moj Grad - Grad mladih" podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta. Cilj projekta je doprinjeti poboljšanju položaja mladih osoba na području općine Zavidovići i implementaciji "Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018 - 2023." U okviru aktivnosti provodimo istraživanje o stepenu provođenja Strategije omladinske politike i potrebama mladih osoba na području općine Zavidovići. Analizom ankete dat ćemo ocjenu o provođenju omladinske politike ali i prikupiti informacije o potrebama i problemima mladih osoba. Anketa se sastoji od pitanja koja su većinom koncipirana da ne zahtjevaju duži pisani odgovor. Za ispunjavanje ankete nije potrebno više…
Local Democracy Agency Zavidovići implements a project called "My city – youth city" supported by the Federal Ministry of Culture and Sports. The aim of the project is to contribute to the improvement of the position of young people in the municipality of Zavidovići. Through the project, we want young people to express their problems and needs, to find out how much young people know the Law on Youth of FBiH and whether they are familiar with the Youth Policy Strategy of the Municipality of Zavidovići. In addition, we want to determine how much the Municipality has implemented the Youth…

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info