YOUTH COUNCIL OF THE MUNICIPALITY ZAVIDOVICI FOUNDED

17 Feb 2018

The constitutive session of the Youth Council of Zavidovići was held on February 16, 2018, at the LDA Zavidovići. The Youth Council was founded on the initiative of four non-governmental organizations from Zavidovići and represents an umbrella municipal organization for representing the interests of young people.

The Youth Council of Zavidovici consists of four non-governmental organizations, the Local Democracy Agency, the Association of Citizens "Zdici.info", the Center for Culture, Education and Creative Development - Ceker and SKU "Duh-Animus".

The Council will deal with creation of a better situation of youth in the Zavidovici municipality and increasing the participation of young people in making decisions of importance for young people. Also, the Youth Council will be a link between the associations and its members with local authorities and in this way will achieve greater participation of young people in social trends.

The Youth Council will help and serve all youth organizations in the municipality of Zavidovici through involvement in the work of the Council and engagement in project activities, particularly in raising the awareness of young people about social and political activism. The Youth Council is open to cooperation with all youth and youth organizations from Zavidovići.

OSNOVANO VIJEĆE MLADIH OPĆINE ZAVIDOVIĆI

Konstituirajuća sjednica Vijeća mladih općine Zavidovići održana je 16. februara 2018. godine u prostorijama ALD Zavidovići. Vijeće mladih osnovano je na inicijativu četiri nevladine organizacije iz Zavidovića i predstavlja krovnu općinsku organizaciju za zastupanje interesa mladih.

Vijeće mladih općine Zavidovići čine četiri nevladine organizacije Agencija loklane demokratije, Udruženja građana „Zdici.info“, Centar za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj - Ceker i SKU „Duh-Animus.

Vijeće će se baviti izgradnjom boljeg položaja mladih na području općine Zavidovići, te povećanjem participacije mladih prilikom donošenja odluka od značaja za mlade. Takođe, Vijeće će biti spona udruženja i njihovih članova sa lokalnim strukturama vlasti i na taj način ostvariti masovnije učešće mladih u društvenim tokovima. 

Vijeće mladih će pomagati i služiti svim omladinskim organizacijama na prostoru općine Zavidovići kroz uključivanje u rad Vijeća i angažovanje na projektnim aktivnostima, prije svega na jačanju svijesti mladih o društvenom i političkom aktivizmu. Vijeće mladih je otvoreno za saradnju sa svim mladim i omladinskim organizacijama iz Zavidovića.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info