THE DISCOVERY OF THE BALKANS CONTINUES DURING THE REGIONAL NETWORK MEETING IN NOVI SAD

21 Oct 2018

The sixth Regional Network meeting of the project "Balkan regional platform for youth participation and dialogue" took place in Novi Sad, Serbia from October 17th to 19th, 2018.

For the occasion, all project partners gathered to evaluate and to promote the achievements made over the past four years. Participants also discussed the creation of a strategy for the Balkan Network for Local Democracy, willing to be a comprehensive vision of the road map necessary for working together in the forthcoming years. To this end, the integrating evaluation findings have been presented, in an effort to improve the performances of the Network at a local and regional level, also in view of the EU integration-related priorities from 2018 to 2025.

A particular attention was drawn to the Regional Round Table, an event gathering regional and local youth policy stakeholders, which took place on October 19th in Novi Sad, being the city the "European Youth Capital 2019". The event was entitled: "Millennial of the Balkans: Making smart and long term plans vs packing the bags and leaving in search for a more comfortable life" and it consisted in a moderate debate with guest speakers.

Another key event of the Regional Network meeting was the visit at the Vojvodina Assembly, where participants had the chance to get to know Mr. Damir Zobenica, vice president of the Assembly of Vojvodina, Chairperson of the Assembly Committee for inter regional cooperation.

Those intensive days of activities have been deeply appreciated by project partners, and useful in terms of knowledge gained about the regional cooperation between the Balkan countries and the Youth Fund and to learn more about new measures and mechanism put in action as a tool for preventing "brain drain".

If on the one hand the meeting was the final event within the framework of the project, on the other, this won't represent the end of this adventure, because partners will continue their collaboration through the Balkan Network for Local Democracy. 

ODRŽAN 6. SASTANAK REGIONALNE MREŽE U NOVOM SADU

Šesti sastanak Regionalne mreže projekta "Balkanska regionalna platforma za učešće mladih i dijalog" održan je u Novom Sadu u Srbiji od 17. do 19. oktobra 2018.

Ovom prilikom, svi projektni partneri su se okupili kako bi procijenili i promovisali postignuća ostvarena u poslednje četiri godine. Učesnici su takođe razgovarali o kreiranju strategije za Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju, spremnu da budu sveobuhvatna vizija puta koja je neophodna za zajednički rad u narednim godinama. U tom cilju predstavljeni su integrirani rezultati evaluacije u nastojanju da se poboljšaju performanse Mreže na lokalnom i regionalnom nivou, takođe u pogledu prioriteta vezanih za integraciju u EU od 2018. do 2025. godine.

Posebna pažnja je posvećena Regionalnom okruglom stolu, događaju koji je okupio regionalne i lokalne zainteresovane strane za omladinsku politiku, koji se održao 19. oktobra u Novom Sadu, a koji je grad "Evropska prestolnica mladih 2019". Događaj je bio pod nazivom: "Milenijum Balkana: Izrada pametnih i dugoročnih planova nasuprot pakiranja torbi i napištanja zemlje u potrazi za boljim životom", a sastojao se u umjerenoj raspravi sa gostujućim zvaničnicima.

Još jedan ključni događaj sastanka Regionalne mreže bio je posjeta Skupštini Vojvodine, gdje su učesnici imali priliku upoznati g. Damira Zobenicu, potpredsjednika Skupštine Vojvodine, predsjedavajućeg Skupštinskog odbora za međuregionalnu saradnju.

Intenzivne aktivnosti su cjenjene od strane partnera u projektu i korisne u pogledu znanja stečenog o regionalnoj saradnji između balkanskih zemalja i Fonda za mlade,te mogučnostima da saznaju više o novim mjerama i mehanizmima koji djeluju kao sredstvo za sprečavanje " odliva mozgova ".

Šesti regionalni sastanak u Novom Sadu je bio zaključni sastanak za projekat  "Balkan regional platform for youth participation and dialogue" , ali  saradnja projektnih partnera se nastavlja kroz Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info