ASSOCIATION "SIGURNO MJESTO" ZAVIDOVIĆI - ACTIVITIES FOR PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

25 Nov 2018

Association ”Sigurno mjesto” Zavidovći works preventively on the issue of violence against women with main focus on sensitization of the population in the fight for women's human rights and the position of women in society.

For many years now the activities of the Association have been supported by the Local Democracy Agency Zavidovići and the Municipality of Alba. The association organizes educational and interactive workshops on violence with pupils of elementary and secondary schools, parents of pre-school children, marginalized groups of women, educational workshops for pregnant women with expert associates, gynecologist and midwife, providing its contribution to development and strengthening of the healthy family, organization of   creative workshops with the goal of quality use of free time for women, organizes and participates in meetings, round tables, public debates, seminars and events which are gathering women and which are mostly discussed about improving the position of women in society, promotion of laws that protect women's rights, and the fight against prejudices and stereotypes based on gender and sex.

A project financed by the Ministry of Education of the Ze-do Canton and Municipality of Zavidovići, with a group of high school students and under the mentorship of English teacher Ms. Sanela Ahmić, made a video with sketches showing forms of violence. This video is promoted during educational workshops in schools and this kind of work has come to great interest among students.

Members of our association, women victims of violence, and representatives of women's associations from the area of our municipality with whom we cooperated took part in the world project of artist Yoko Ono and wife of late Beatle John Lenon. In this project, the symbolic name "Awakening", women sent their testimonies  about the violence that was committed against them  just because of the fact that women. They sent their stories and photographs of the eyes that were exhibited at the Cultural Center in Belgrade at the 57th October Salon of Modern Art. On this occasion, and with the financial support of our friends from Italy, association “Sigurno mjesto” organized visit to the exhibition and a visit to Belgrade for 50 members of the association and volunteer students who participated in the video recording.

Our work in the local community was also recognized by the organization “World Vision”, which in its UNICEF project "Strengthening of referral mechanisms in the fight against violence against children", engaged our association to work with elementary school students in the form of interactive and educational workshops.

In the spring of this year, with the support of “Foundation for Women Empowerment”, the association implemented the project: "Fighting poverty with an economically empowered woman". All members of the association received financial gift vouchers as support, which they could spend in an agricultural pharmacy for spring sowing. This has been a practice for several years by our association to conduct educational workshops on agriculture with women's associations from rural areas. After the Foundation project, the initiative of local women's associations was created and sent to the mayor and local authorities, that the Municipality of Zavidovići will sign the Protocol on cooperation with association “Medica” in Zenica, which refers to accommodation and the treatment of victims of violence from the area of our municipality. This implies that an annual amount will be allocated from the budget of our municipality to finance this cantonal safe house, and in return, women and children victims of family violence from our municipality will have the right to free accommodation and complete rehabilitation treatment, psychological, medical, legal and other necessary type of assistance and support in the “Medica”  in Zenica.

The association “Sigurno mjesto” marks the 25th November - the International Day Against Violence Against Women and it going to carry out several activities as contribution to the 16 days of activism in the fight against violence against women. On this occasion, students and volunteers will distribute promotional leaflets to citizens on the street. Also there will be organized a public event with the signatories of the Protocol on mutual cooperation in the work on the prevention and protection of victims of domestic violence in the Conference Hall of the Cultural Center in Zavidovići on December the 4th. During this event there will be promoted video on domestic violence produced by high school students and the initiative submitted to the Municipality of Zavidovici regarding financial support for accommodation and the treatment of victims of violence from the municipal budget in the Medica’s – safe house.

UDRUŽENJE “SIGURNO MJESTO” – AKTIVNOSTI ZA PREVENCIJU NASILJA NAD ŽENAMA

Udruženje “Sigurno Mjesto”Zavidovići preventivno djeluje po pitanju nasilja nad ženama, odnosno svoj fokus rada stavlja na senzibilizaciju stanovništva u borbi za ženska ljudska prava i položaj žene u društvu.

Već dugi niz godina djelovanje Udruženja je podržano od strane Agencije lokalne demokratije Zavidovići i Općine Alba. Udruženje organizuje edukativne i interaktivne radionice o nasilju sa učenicima osnovnih i srednjih škola, roditeljima djece predškolskog uzrasta, marginalizirane grupe žena, edukativne radionice za trudnice (sa stručnim saradnicima ginekologom i babicom) dajući svoj doprinos na taj način za razvoj i jačanje zdrave porodice, organizuje kreativne radionice za žene sa ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, organizuje i učestvuje na sastancima, okruglim stolovima, javnim debatama, seminarima i manifestacijama koje okupljaju žene i na kojima se pretežno govori o unaprijeđenju položaja žene u društvu, promociji zakona koji štite ženska prava, te borbi protiv predrasuda i stereotipa na osnovu spola i roda.

Projektom koje je finansiralo Ministarstvo obrazovanja ZE-DO kantona i Općina Zavidovići, sa grupom srednjoškolaca volontera i pod mentorstvom profesorice engleskog jezika Sanele Ahmić, napravljen je jedan video snimak sa skečevima koji prikazuju oblike nasilja. Taj video se na edukativnim radionicama u škoama prezentuje na projektnom platnu i ovakav način rada je naišao na veliki interes kod učenika.

Članice našega udruženja, žene žrtve nasilja, te predstavnice ženskih udruženja sa područja naše općine sa kojima smo surađivali, uzele su učešće i u svjetskom projektu umjetnice Yoko Ono i supruge pokojnog člana Beatlesa Johna Lenona. U ovom projektu, simboličnog naziva „Buđenje“, žene su putem e maila slale svoje svjedočenje o nasilju koje je nad njima učinjeno samo zato što su ženskog roda. One su slale svoje priče i fotografije očiju koje su izložene u Kulturnom centru u Beogradu na 57. Oktobarskom salonu moderne umjetnosti. Tim povodom, i uz financijsku podršku naših prijatelja iz Italije, organizovan je besplatan autobus, posjeta izložbi i posjeta Beogradu za 50 članica Sigurnog mjesta i učenike volontere koji su učestvovali u snimanju videa.

Naš rad u lokalnoj zajednici je prepoznala i Organizacija World Vision, koja je u svom UNICEF –ovom projektu „Jačanje referalnih mehanizama u borbi protiv nasilja nad djecom“, angažovala udruženje za rad sa učenicima osnovnih škola u vidu interaktivnih,edukativnih radionica.

U proljeće ove godine, sa Fondacijom za osnaživanje žena, udruženje je implementiralo projekat: „Borba protiv siromaštva sa ekonomski-osnaženom ženom“. Sve članice udruženja su kao podrška dobile novčani poklon bon koji su mogle potrošiti u poljoprivrednoj apoteci za proljetnu sjetvu. Ovo je već nekoliko godina praksa našeg udruženja da radimo edukativne radionice o poljoprivredi sa udruženjima žena iz ruralnih područja.  Iz ovog projekta Fondacije je proizašla i inicijativa žena, a koju smo u saradnji sa predstavnicama ostalih ženskih udruženja sa područja općine uputili općinskom načelniku i lokalnim vlastima, da Općina Zavidovići potpiše Protokol o suradnji sa UG Medica –Zenica, a koja se odnosi na smještaj i zbrinjavanje žrtava nasilja sa područja naše općine. Time se podrazumijeva da će se iz budžeta naše općine na godišnjem nivou izdvajati jedan određeni iznos za finansiranje ove kantonalne sigurne kuće, a zauzvrat će žene i djeca žrtve porodičnog nasilja sa naše općine imati pravo na besplatan smještaj i kompletan rehabilitacijski tretman, psihološku, medicinsku, pravnu i drugu potrebnu vrstu pomoći i podrške u Sigurnoj kući Medica u Zenici.

“Sigurno mjesto” će obilježiti 25. novembar -  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama te provesti nekoliko aktivnosti u  obilježavanju 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama.  Povodom toga, učenici, volonteri su dijelili promotivne letke građanima na ulici, a 4. decembra u Konferencijskoj sali Centra za kulturu u Zavidovićima organizujemo sastanak sa potpisnicima Protokola o međusobnoj suradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici na kojoj ćemo promovisati naš video uradak, te inicijativu koja data na usvajanje kroz prijedlog općinskog budžeta za narednu godinu.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info