MARKING INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

04 Dec 2018

Association “Sigurno mjesto” Zavidovići, within Campaign “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” marked the International Day for the Elimination of Violence against Women.

The World Campaign begins on the 25th November on the International Day for the Elimination of Violence against Women and ends on December 10th with International Human Rights Day. In the world, November 25th was proclaimed the International Day for the Elimination of Violence against Women and should be marked by condemning all forms of gender-based violence, from domestic violence, rape, sexual harassment, to violence committed by the state, including torture and abuse of women political prisoners because they represent a violation of human rights.

On December 4th , in the Conference Hall of the Cultural Center, Zavidovići, there was organized a public event with the signatories of the Protocol on mutual cooperation in the work on prevention and protection of victims of domestic violence, which attended representatives of women's associations from local community, pedagogues of educational institutions, a group of secondary school students and volunteers who participated as actors for educational video.

The moderators of this event were Arminka Memišević, a long-time active member of the association and leader of workshops for parents of preschool children, then Sanela Ahmić, an English language teacher at the Technical School, leader of educational workshops for high school students and mentor for students, actors of educative video, and Aldina Aličić coordinator of projects in the association.

At this event, organized annually on the occasion of the 25th of November, which is marked worldwide in order to point out the problem of gender-based violence, the organizers presented an educational video showing scenes with various forms of violence (physical, psychological, economic, cyber violence) and used as material in the workshops for students.

Also, Participants were presented numerous activities of associations that were realized in the past year.

Considering that the Association proposed the Initiative on the signing of the Agreement between the cantonal Safe House of Ass. Medica from Zenica and the Zavidovici Municipality on the care of victims of violence from the area of our municipality, this meeting was attended by a representative of the Association Medica and a representative from the Municipality of Zavidovići. At this event, we officially presented this initiative, which already entered into the municipal budget proposal for 2019.

Association “Sigurno mjesto” Zavidovići is planning to continue its activities and new projects in 2019 with the support of the Local Demoracy Agency Zavidovići, the Alba Municipality in Italy, the Zavidovići Municipality, the ZE-DO Canton Ministry of Education, the women's associations from the local community, primary and secondary schools.

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Udruženje “Sigurno mjesto” Zavidovići, je u sklopu Kampanje “16 dana aktivizma” obilježilo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.  Svjetska kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer  predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Tim povodom je 4. decembra 2018. godine u Konferencijskoj sali Centra za kulturu, Zavidovići, organizovan javni događaj sa potpisnicima Protokola o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici, na kojem su prisustvovale predstavnice ženskih udruženja i aktivistice u borbi za ženska ljudska prava sa područja općine, zatim pedagozi odgojno-obrazovnih ustanova, grupa učenika iz Mješovite srednje škole, te učenici volonteri koji su učestvovali u snimanju  edukativnog  videa.

Moderatori ovog događaja bili su Arminka Memišević dugogodišnja aktivna članica udruženja i voditeljica radionica za roditelje djece predškolskog uzrasta, zatim Sanela Ahmić profesorica engleskog jezika u Srednjoj tehničkoj školi, voditeljica edukativnih radionica za učenike srednjoškolskog uzrasta i mentorica učenicima koji su snimili edukativni video, te Aldina Aličić koordinatorica projekata u udruženju.

Na ovom događaju koji se jedanput godišnje organizuje povodom 25. novembra koji se u svijetu obilježava sa ciljem da se ukaže na problem rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici, organizatorice su učesnicima predstavile video edukativnog sadržaja koji prikazuje scene sa  oblicima nasilja (fizičko, psihološko, ekonomsko, cyber nasilje i slično)  i koji se koristio kao materijal na radionicama za učenike.

Takođe, učesnicima su slikovito predstavljene i brojne aktivnosti udruženja koje su realizirane u protekloj godini.

Obzirom da je Udruženje ove godine predložilo Inicijativu o potpisivanju Sporazuma između kantonalne Sigurne kuće Medica, Zenica i naše Općine o zbrinjavanju žrtava nasilja sa područja naše općine,  na ovom Sastanku je takođe prisustvovala i predstavnica UG Medica iz Zenice, te predstavnica iz Općine Zavidovići gdje smo i ozvaničili ovu Inicijativu koja je već  ušla u prijedlog budžeta Općine za 2019. godinu.

Udruženje “Sigurno mjesto” Zavidovići planira nastaviti sa svojim aktivnostima i novim projektima i u 2019. godini uz podršku ALD Zavidovići, Općine Alba u Italiji, Općine Zavidovići, Ministarstva obrazovanja ZE-DO kantona, ženskih udruženja iz lokalne zajednice, osnovnih i srednjih škola.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info